Colin Beard - medzinárodné školenie

Vychádzajúc z nášho motta "Viditeľne inak" zažite aj vy ten rozdiel

Drawing from our motto "Visibly different" join us and

EXPERIENCE – THE DIFFERENCE

Exclusive consulting and business skills.
Human learning and development specialist.

Prinášame vám jedinečné 2-dňové školenie
vedené prof. Colinom Beardom, PhD.
zo Sheffield Business School, UK

We are preparing a unique 2-day workshop led by prof. Colin Beard, Phd
from Sheffield Business School, UK

ONLINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR tu! - ONLINE APPLICATION FORM here!

Sleduj event na / Follow the event on

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Plagát v pdf. - klikni sem pre zväčšenie                                                               Poster in pdf. - click here to enlarge

 

ONLINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR tu! - ONLINE APPLICATION FORM here!

 

Zážitok, zážitkový, zážitkové učenie, zážitkové vzdelávanie, zážitková pedagogika... V dnešnej dobe je tej zážitkovosti okolo nás akosi veľa. Čo sa však skrýva pod „skutočným” zážitkovým učením? Čo zážitkové učenie je a s čím si ho jednoducho mýlime? Aké sú konkrétne nástroje jeho využitia?

Na všetky tieto otázky získate odpovede na našom školení pod vedením charizmatického a celosvetovo uznávaného prof. Colina Bearda, ktorý realizuje školenia po celom svete, na Slovensko však pricestuje vôbec prvýkrát a toto školenie bude jediným svojho druhu v roku 2016 v Európe. Zvyšné 4 školenia v tomto roku bude prof. Beard viesť v Singapure, Malajzii, Indii a USA.

Experience, experiential, experiential learning, experiential education, ... There is rather much „experiencing“ around us recently. What is „real“ experiential learning, though? What is the confusion with it? What are the tools we use when implementing it?

You will get the answers to these questions in our training led by charismatic and world-known prof. Colin Beard who is preparing trainings all over the world. However, this will be his very first time in Slovakia and this training will be the only one in Europe in 2016. The remaining 4 similar trainings he will deliver in Singapore, Malaysia, India, and the USA.
 

Workshop content:                                                                              Obsah školenia:
1.    Introductions                                                                                     1. Úvod
2.    New Learning Model… and navigational tools and maps          2. Nový model učenia... navigačné nástroje 
                                                                                                                         a mapy
3.    Working with the Human Experience:                                           3. Práca s ľudským zážitkom:
        The Sensing Human                                                                                     Človek vnímajúci
        The Knowing Human                                                                                    Človek poznajúci
        The Doing Human                                                                                         Človek konajúci
        The Feeling Human                                                                                       Človek cítiaci
        The Belonging Human                                                                                  Človek patriaci
4.    The human Being + Experience - several                                       4. Človek + zážitok - viacero zážitkových aktivít
        experiential activities in every part you can use                               ku každej oblasti využiteľných pri
        in facilitation &  training.                                                                       školeniach a facilitácii.
5.    Designing experiences – practical hands-on how to design,       5. Navrhovanie zážitkových aktivít - praktické príklady   
        plan and map your own events                                                            ako pripravovať a sledovať vlastné projekty
6.    Facilitation skills – what is good practice?                                       6. Zručnosti facilitácie - príklady dobrej praxe
7.    Experiential review and evaluation.                                                 7. Rozbor a hodnotenie zážitkových aktivít.

 

Profil lektora:

Profesor Colin Beard reprezentuje najvyššiu úroveň prípravy a prezentácie vzdelávacích programov. Všetky sú výsostne zážitkové a silné, čím vytvárajú vysokú úroveň zapamätania si a transferu do ďalších oblastí. Jeho najvyššou snahou je práca s hodnotami, návratnosť investovaných finančných prostriedkov a vytváranie podmienok na rozvoj ľudského kapitálu. Je špecialistom a držiteľom doktorátu z oblasti učenia sa človeka. Je členom Inštitútu rozvoja zamestnancov a členom Kráľovskej spoločnosti umenia. Spolu napísal 5 odborných kníh, 20 kapitol v odborných publikáciách, 25 recenzovaných príspevkov v časopisoch a predniesol viac ako 40 národných i medzinárodných hlavných prejavov.
Jeho obchodní klienti sa nachádzajú v mnohých krajinách, okrem iného v Singapure, Číne, Hong Kongu, Malajzii, Indii a USA. Pracoval ako hosťujúci profesor na popredných univerzitách v Číne. Intenzívne sa tiež angažuje v Európe. Jeho klienti patria do širokého spektra oblastí, počnúc medicínou, leteckými spoločnosťami, hotelmi, ropnými spoločnosťami, vzdelávacími organizáciami až po veľké korporácie a manažérske spoločnosti.
 

Professor Colin Beard promotes extremely high quality design and delivery of learning events. Highly experiential and powerful these events generate high levels of retention and transfer. He is concerned with value, with high levels of return on investment and the creation of untapped human capacity.
He holds a PhD. and is a specialist in human learning. A Fellow of the Chartered Institute of Personnel and Development, and a Fellow of the Royal Society of Arts, he has published widely with over 5 books, 40 national and international keynote speeches, 20 book chapters and over 25 refereed journal articles.
His international clients are currently focused across many nations including Singapore, mainland China and Hong Kong, Malaysia, India and the US. He also works extensively across Europe. He has held visiting professorships at leading universities in China. His clients are located within a whole range of sectors including the medical profession, airlines, hotels, oil companies, general educational, and corporate and public managerial work.

 

Kliknite na knihu a získajte viac informácií

Click the book to see the content
 

Miesto konania/Place: Banská Bystrica, Hotel LUX
Termín/Date: 12. – 13. marec 2016

ONLINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ONLINE APPLICATION FORM

Školenie je medzinárodné, celé bude prebiehať v anglickom jazyku. Počas celého priebehu bude zabezpečný tlmočník. / The training is international, it will be held in English language. There will be an interpreter available during the whole time of the training.

Cena od 240€ (Pokrýva školiaci poplatok, školiace priestory, 2x obed, občerstvenie, materiály; NEPOKRÝVA ubytovanie a cestovné náklady účastníka).

Prices starting from 240€ (includes training costs, facilities, 2x lunch, refreshments, materials; DOES NOT COVER accommodation and travel expenses of the participant).

Cena na osobu/Price per person:

 

Pri prihlásení* sa do 31. decembra 2015

For applications before 31 December 2015

Pri prihlasovaní sa
po 1. januári 2016

For applications after
1 January 2016

Študenti / Students

240€

260€

Pracovníci neziskových organizácií a organizácií pracujúcich s mládežou /

     NGOs and Youth organizations workers

 

280€

 

300€

Univerzitné akademické pracoviská /

     Universities

350€

370€

Komerčné vzdelávacie organizácie /

     Commercial educational organizations

420€

440€

Business sféra – firmy /

     Business sphere

470€

490€

 

*Prihlásenie je nutné realizovať výhradne cez on-line formulár. Počet miest je obmedzený, prihlásených budeme informovať mailom.

Školenie je nízkokapacitné. Po naplnení tejto kapacity bude prihlasovanie ukončené.

Platba za školenie je rozdelená na 2 časti, nenávratnú zálohu a doplatok. Info bude zaslané vybraným účastníkom. Všetky platby podliehajú storno poplatkom (pozri nižšie).

* Registration is only available through the online form. The number of places is limited, subscribers will be notified by e-mail.
Training has a very limited capacity, from each of the listed areas there will be only four participants invited. After filling of this capacity the registration will be terminated.
Payment for the training is divided into two parts, a non-refundable deposit and final payment. All the specific information will be sent to the selected participants. All payments are subject to a cancellation fee (please see below).

 

Účastníci školenia dostanú certifikát o absolvovaní v slovenskom aj anglickom jazyku.

The participants will receive a Certificate of completion in English language (Slovak if required, too).

Dostaňte sa medzi 4 vyvolených a začnite okamžite profitovať z informácií, ktoré nadobudnete!

Become one of the four chosen ones in your area and make use of the information right after the training!

 

Motto: „Ak chcete zdvojnásobiť svoj príjem, musíte strojnásobiť investície do svojho vzdelávania“.

Motto: "If you want to double your income, you need to triple your investments in education."

 


Prihláška, úhrada, storno:

Vyplnením záväznej on-line prihlášky sa objednávateľ zaväzuje dodržať podmienky, za ktorých spoločnosť OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN prihlasuje účastníkov na uvedené školenie vrátane storno podmienok.

Za prihláseného na toto školenie sa považuje len osoba (zástupca organizácie), ktorá zaplatila nenávratnú zálohu vo výške 100€. V opačnom prípade nemôžeme garantovať účasť, ak o kurz majú záujem viacerí účastníci. Doplatok za školenie je nutné zrealizovať najneskôr 30 dní pred začatím školenia. Úhrada môže byť realizovaná aj v celej sume naraz.

Po prihlásení vám bude zaslaný potvrdzovací email s výzvou na platbu a po prijatí platby bude vaša účasť záväzne potvrdená.

Prihláška na tréning je riadne záväzná. Pri stornovaní prihlášky sa platí storno poplatok vo výške 100€ (nevratná záloha). Pokiaľ sa účastník nemôže na tréning dostaviť zo závažných dôvodov, môže za seba poslať náhradníka, musí však o tom informovať organizátora telefonicky alebo e-mailom a to najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. Po odhlásení sa zo školenia menej ako 15 dní pred školením je splatný celý účastnícky poplatok.

 

Application, payment, cancellation fees:
By filling out mandatory online registration the customer undertakes to comply with the conditions under which the company OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN accepts the participants to the above mentioned training, including the cancellation policy.
To be accepted to this training is considered a person (a representative of the organization) who has paid a non-refundable deposit of € 100. Otherwise, we can not guarantee the participation if there are other participants interested. The final payment for the training must be implemented no later than 30 days before the training. Payment can be realized also in the whole amount at once.
After submitting the application form you will receive a confirmation e-mail with an invitation for the payment. Only after the payment your participation will be confirmed mandatory.
The application for the training is considered as binding. When canceling the registration the cancellation fee of € 100 (non-refundable deposit) is mandatory. Unless the participant is unable to attend the training for serious reasons, he/she may send a substitute for themselves, but they must inform the organizer by phone or email no later than 3 working days before the training. When cancelling the training less than 15 days before the training, the whole participant fee is non-refundable.

 

Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok: Martin Babiar - martin.babiar@ois.sk alebo telefón 0915 080 125.

If you have any questions or queries please contact: Martin Babiar - martin.babiar@ois.sk or telephone +421 915 080 125.

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN