Adaptačné kurzy

 

Adaptačný kurz je zážitkový stmeľovací pobyt určený pre novo tvoriace sa triedne kolektívy (pre žiakov nastupujúcich  do prvého ročníka strednej školy alebo do 5. ročníka ZŠ). Ponúka netradičný, ale veľmi efektívny spôsob neformálneho zoznámenia a vzájomného spoznania sa členov novo vznikajúceho triedneho kolektívu, zoznámenie sa s ich triednym učiteľom a adaptáciu na podmienky a klímu novej školy. Preto sa realizuje ešte počas posledných dní prázdnin alebo v prvých dňoch začiatku školského roka a má formu pobytu v mimoškolskom prostredí. Dĺžka je premenlivá, zvyčajne trvá od 3 do 5 dní.

Hlavný dôraz sa kladie na sociálne ciele, pretože ide o adaptáciu na novú skupinu, v ktorej bude žiak tráviť niekoľko nasledujúcich rokov a bude jej súčasťou. Vytvára podmienky na pochopenie významu skupiny a nájdenie svojho miesta v nej.  Cielene rozvíja komunikačné zručnosti a tímovú spoluprácu prostredníctvom tvorivých úloh, rolových hier a riešenia problémových situácií.

Program počas adaptačných kurzov prebieha v jednotlivých blokoch počas celého dňa. Vhodné je naplánovať trvanie adaptačného kurzu aspoň na 3 dni. 

Ak vás naša ponuka zaujala, cenník a bližšie informácie o programe vám radi zašleme mailom na vyžiadanie.

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE